Mở cửa: 05:30 - Đóng cửa: 23:00 098 288 29 39

seafood-priceGiá hải sản Hàm Ninh Quán hôm nay